Банките кредиторки и кредитите за бизнеса

Банките-кредиторки трябва активно да прилагат в своите анализи на постъпващите кредитни заявки модела за “жизнения цикъл”. Те трябва да отчитат също, че на едни пазари темпото на цикъла е ускорено, докато на други – забавено. Върху цикъла влияе усвояването на нови материали и суровини, въвеждането на нови технологии, глобализацията на пазарите, конкурентният натиск, технологичните предимства на отделни фирми и много други фактори. Кредитните експерти са длъжни на този фон своевременно да отчитат изменения в продуктите (продуктовите групи) и технологичните фактори при тяхното производство, иновационния потенциал на дадената фирма-кредитоискател, нейното позициониране на пазара, конкурентната среда и много други подобни фактори.
В центъра на тяхната задача обаче стои определянето на “възрастта” на произвежданите до момента и предвидените за производство на база искания кредит, продукти (услуги), възможностите на кредитоискателя успешно да осъществява текуща иновационна дейност и способността му да мисли стратегически.
Стандартните въпроси, които банката се стреми да си изясни в случая са, напр.:
Какви технологични подобрения и нови технологии фирмата • развила, съотв. внедрила в последно време?
Колко и какви продукти се намират на стадия преди непосредствено въвеждане на пазара?
Какъв е делът на съответните продукти (продуктови групи) в оборота според тяхната “възраст”? (Тук за разграничителен критерий се взема времето, през което те са на пазара.)
Какви са тенденциите на основен за фирмата пазар при предлаганите от нея продукти, каква е “скоростта”в оборота на “жизнения цикъл”, какви са очакваните развития и т.н.?
“Инструментите”, които използва кредитният експерт, включват напр. оценката на продуктовата структура на база търговския (рекламния) каталог на фирмата, фирмените проспекти, материалите около представяне на едни или други продукти (продуктови групи) на специализирани изложби, мострени панаири и т.н. Този вид книжа обикновено се прилагат към кредитната заявка. По-трудна е задачата да се проверят в специализираната преса статии и анализи за дадени продукти за бързи кредити онлайн, технологии за тяхното производство и пазарни оценки. От особено значение за банката е да проучи информация за средните разходи по производството на единица от даден продукт в отрасъла и при водещите фирми, съотношението приходи/разходи и особено равнището на разходите до постигане на т. нар. “критична точка” (break even point), както и някои други твърде специфични данни. Понякога тази информация може да се извлече от годишните отчети на фирмата или от сведенията по нейния одит. При по-сложните в техническо отношение продукти е необходим достоверен анализ на плановете за производството на нови прототипи, научно-техническите и развойни разработки, свързани с тях, научно-техническите експерименти и т.н. Отчитат се както успешно приключилите разработки на съответния стадий на иновацията, така и неуспехите, като последното обстоятелство не винаги се схваща като препятствие.
Банката проучва също резултатите от изпитанията на дадени модели, прототипи и експериментални единични екземпляри. От интерес за нея са получените патенти върху нововъведенията или даже заявките за тях. Прави се преглед на портфейла на ползваните от фирмата лицензни. Съществена информация за кредитоискателя може да бъде получена от начините, по които се ползва информация за нови продукти, технологии и разработки, пътищата и каналите за това, от размера на собствените инвестиции за проучване и развитие (НИОКР), от кооперационните взаимоотношения с научно-изследователски звена, ВУЗ, с други наложили се в научно-техническата и технологична област фирми и т.н.
Тази комплексна задача банката и нейните експерти не решават веднага и съвсем не в рамките на един-единствен опознавателен разговор. Контактите в тази област между страните са дълги и продължителни, а използваната техническа и друга специализирана информация – обхватна.

Стратегия за реинвестиции на дивиденти

План за реинвестиране на дивиденти предлагат масовите инвестиционни фондове, а също така и предприятията с обществена полза, например: газо-централите, електроцентралите, телефонните компании, а също и десетки други фирми от различни области на стопанството.
Икономията на пари в банките е абстрактност от гледна точка на автоматичното реинвестиране на процентите (лихвите), получени с влагането на парите. Планът за реинвестиране на дивиденти действа на принципа – инвеститорите се съгласяват на автоматично закупуване на акции за сумата, която им принадлежи от дивидентите.

Планът за реинвестиране на дивидентите е приет с ентусиазъм от страна на инвеститорите, които инвестират дългосрочно. Този план позволява на инвеститора да натрупва голямо количество акции закупени от дивидентите, които в противен случай не биха били предоставени.
Този план е особено актуален за инвеститорите, които разполагат с относително неголям капитал. Той позволява също така да се купи неголямо количество акции, като се избягва заплащането. Някои предприятия позволяват на участниците в плана допълнително закупуване на акции за пари в брой. Други предлагат малко дисконто в цената на акцията в сравнение с нейната пазарна цена, което кара акционерите да продължат своите инвестиции. По този начин фирмата награждава лоялността на инвеститорите, като в замяна използва достъпа до постоянен и евтин капитал.
Реинвестирането на дивиденти не премахва вероятността от увеличаване или намаляване на цените от пазарен тип на акциите. Планът има две характерни черти, чието значение увеличава вероятността за печалба: Първо, позволява на инвеститорите да използват легендарната сила на свиващия се процент, например 10.000 лева, инвестирани на 12% се удвояват след б години.
Второ, този план автоматично дава възможност на инвеститорите да реализират плана за покупка на акции по средна цена.
Инвеститорите, използвайки този план, трябва естествено да вярват в бъдещето на фирмата, чиито акции те купуват. С течение на времето се увеличава също така и потенциалната награда, но се увеличава също и нашия риск. Този план няма никаква стойност за инвеститорите, които искат бързо да спечелят пари.